Print this หน้า

เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ

เอกสารดาวน์โหลด
คำร้องขอย้ายนักเรียน  W || PDF
คำร้องขอลงทะเบียนสอบแก้ตัว   W || PDF
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาไม่ถึง 60 % และ 80%   W || PDF
แบบแจ้งเวลาเรียน,คะแนนนักเรียนออกกลางคัน  W || PDF
แบบบันทึกมอบหมายคาบสอน W || PDF
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้  W || PDF
แบบสรุปสถิติผลการเรียน  W || PDF
ใบลาออกมอปลาย W || PDF

 

หมายเหตุ  W คือ รูปแบบไฟล์ Word(.doc) ซึ่งสามารถทำการแก้ไขได้
PDF คือ รูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีรูปแบบตายตัวทำให้แบบตัวหนังสือและบรรทัดคงที่แต่ไม่สามารถแก้ไขได้

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?page_id=1991