รองผู้อำนวยการศุภชัย อุ่นแก้ว


นายศุภชัย  อุ่นแก้ว
รองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โทร 0869543633
E – mail supachai@hsw.ac.th