สนับสนุนการสอน

 

 

นางสาวอาจาริยา  ครึ่งธิ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
งานที่ได้รับมอบหมาย : ครูธุรการ

 

นางสาวสกุนีย์ กาอิน
ตำแหน่ง  สนับสนุนงานวิชการ
วุฒิการศึกษา :
งานที่ได้รับมอบหมาย :  เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
นายมนต์ ราชคม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.สุขศึกษา
สอนรายวิชา : วิชาศิลปศึกษา ม.1 – ม.6
นางสาวปภัสรีย์  ประมวลการ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนรายวิชา : ภาษาไทย

นางสาวรุ่งฤดี  สุขใจ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
สอนรายวิชา : สังคมศึกษา

 

 

 

 

About the Author