วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมทักษะอาชีพและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์บน พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี
2.  ผู้เรียนมีทักษะอาชีพที่ดี
3.  ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ใช้ ICT ในการแสวงหาความรู้และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
4.  โรงเรียนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา
พันธกิจ
1. ส่งเสริมครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ใช้ ICT ในการแสวงหาความรู้และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. สืบสานงานพระราชดําริ ยึดหลักการดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ

ที่มา : แผนพัฒนาการศึกษา 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *