วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งการ เรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะให้พึงประสงค์ของชุมชน โดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ทักษะกีฬา และสืบสานงานตามพระราชดำริ
เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อชมชนมีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะกีฬาและสืบสานงานตามพระราชดำริ
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามุ่ง เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะกีฬา
3. พัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
4. ส่งเสริมสืบสานงานตามพระราชดำริ

About the Author