วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย  บริหารโดยหลัก ธรรมาภิบาล  สร้างผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สืบสานงานพระราชดําริ ก้าวสู่ความ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและเป็นพลโลกที่ดี
เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์บน พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี
3.  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นมาตรฐานสากล
4.  ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
5.  มีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภายนอกและเครือข่าย ร่วมพัฒนา
พันธกิจ
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
2. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. สืบสานงานพระราชดําริ ยึดหลักการดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สู่ความเป็นมาตรฐานสากลและเป็นพลโลกที่ดี
5. พัฒนาครูสู่คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *