Print this หน้า

ข้อมูลครูและนักเรียน

จำนวนบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่ม รวม ชาย หญิง
ผู้อำนวยการ 1 1 0
รองผู้อำนวยการ 0 0 0
ครู 29 11 18
พนักงานราชการ 3 2 1
อัตราจ้าง 2 1 1
สนับสนุนการสอน 2 0 2
ลูกจ้างประจำ 2 2 0
ลูกจ้างชั่วคราว 4 4 0
รวมทั้งสิ้น 43 21 22

29/12/60


จำนวนนักเรียน

ระดับชั้น รวม ชาย หญิง
ม.ต้น 205 86 119
ม. ปลาย 299 138 161
รวมทั้งสิ้น 504 224 280

ข้อมูลระบบ DMC ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?page_id=288

โครงสร้างการบริหารงาน

ดาวน์โหลดโครงสร้างการบริหารงาน

View page »

บุคลากรในโรงเรียน

https://data.hsw.ac.th/?name=information&file=view_ …

View page »

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนแยกตามปีการศึกษา จำนวนนักเรียน เดือน พฤศจิ …

View page »

บุคลากร

View page »