Print this หน้า

sar/แผนพัฒนา/กลยุทธ์รายการตรวจสอบค่าใช้จ่าย

รายการตรวจสอบค่าใช้จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ใช้อีเมล์องค์กร) (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) คลิก

รายการตรวจสอบค่าใช้จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2566(ใช้อีเมล์องค์กร)  (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) คลิก

รายการตรวจสอบค่าใช้จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2567 NEW(ใช้อีเมล์องค์กร) (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) คลิก


ฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) คลิก
แนวทางการดำเนินใช้เงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2564 คลิก
ประกาศค่าเป้าหมาย/มาตรฐานประจำปีการศึกษา 2564 คลิก
ประกาศค่าเป้าหมาย/มาตรฐานประจำปีการศึกษา 2565 คลิก
ประกาศค่าเป้าหมาย/มาตรฐานประจำปีการศึกษา 2566 คลิก
ประกาศค่าเป้าหมาย/มาตรฐานประจำปีการศึกษา 2567 คลิก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแผนงาน/งานการเงิน
คู่มือเกณฑ์การประเมิน คลิก
เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มงานแผน

ปีการศึกษา แผนปฏิบัติการ รายงานการประเมิน
ตนเองSAR
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ปี57
ปี58
ปี59
ปี60
ปี2556-2560
ปี61
ปี2559-2561
ปี62
ปี63
ปี2561-2565
ปี63 แก้ไข
ปี64  
ปี64 ฉบับปรับปรุง
ปี65  
แผนปฏิบัติการ65

SAR65

ปี2564-2566
ปี66  
แผนปฏิบัติการ66

ปี2566-2570

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานประเมินคุณภาพภายนอก

รอบ ปีที่ได้รับการประเมิน ดาวโหลดคลิก วันที่ปรับปรุงเอกสาร
4 2562 09/05/2563
3 2555 01/08/2559
2 2549 09/10/2558
1 2546 17/11/2558

ข้อมูลจาก https://aqa.onesqa.or.th


Plan01 แบบอนุมัติใช้เงินตามงานแผนงาน แบบขออนุมัติใช้เงินที่ไม่ระบุในแผน แบบ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการวัสดุในแผนฯ และขออนุมัติใช้เงินตามแผน
ดาวน์โหลด—->บันทึกขออนุมัติใช้งบปี2565 หมายเหตุ พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 (หน้า-หลัง)
Plan02 ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานโครงการหรือกิจกรรม(2565)
ดาวน์โหลด—> .doc
Plan03 รายงานการประเมินตนเอง แบบสั้น ดาวน์โหลด—-> การประเมินตนเองแบบสั้นสำหรับครู
Plan04 รายงานการประเมินตนเอง (Sarแบบยาว) ดาวน์โหลด—-> SAR
Plan05 บันทึกข้อความรายงานการประเมินตนเอง ดาวน์โหลด—-> แบบบันทึก
แบบฟอร์มรายงานการกำกับ ติดตามการดดำเนินงานประจำ ปีรอบ 6 เดือน –> .doc

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?page_id=2904