คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
คู่มือปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
– คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานและงบประมาณ
– คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
– คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
– คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
– คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
– คู่มือนักเรียน  (งานกิจการนักเรียน)
– คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
– คู่มือบริหารงบประมาณ

>> ดาวน์โหลด คลิก<<