บุคลากร

จำนวนบุคลากร  ปีการศึกษา 2555
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ 1 1
รองผู้อำนวยการ 1 1
ครูชำนาญการพิเศษ 3 3
ครูชำนาญการ 5 7 12
ครู 3 4 7
ครูผู้ช่วย 2 2 4
พนักงานราชการ 1 2 3
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4 4
ครูอัตราจ้าง 1 1
ลูกจ้างประจำ 4 4
ลูกจ้างชั่วคราว 2 3 5
รวม 23 22 45

About the Author