กลุ่มสาระภาษาไทย

 

 

ครูณัฐกานต์ นางณัฐกานต์ ผลากอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ภาษาไทย
สอนรายวิชา : วิชาภาษาไทย ม.2
วิชาภาษาไทย ม.4
วิชาภาษาไทย ม.5
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : หัวหน้างานธุรการ
IMG_4745 นางแสงพลอย อุตส่าห์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.ภาษาไทย , ศษ.บ คหกรรมศาสตร์
สอนรายวิชา : ช่วยราชการ
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : ช่วยราชการ
 ครูอีด  นายอัษฎาพงษ์ เวียงสี่
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ   –
วุฒิการศึกษา  :  ค.บ.ภาษาไทย
สอนรายวิชา   :  วิชาภาษาไทย ม.4
วิชาภาษาไทย ม.6
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย  :  งานบุคลากร
 นางสาวธารทิพย์  สุวรรณจันทร์  นางสาวธารทิพย์  สุวรรณ์จันทร์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ –
วุฒิการศึกษา  :  ค.บ.ภาษาไทย
สอนรายวิชา   :  วิชาภาษาไทย
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย  :  งานพัสดุ

About the Author