กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

ครูทินกร

นายทินกร แก้วประทุม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
สอนรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

About the Author