กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


นายพีระ โสประดิษฐ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : –
สอนรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน   หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

About the Author