กลุ่มสาระศิลปศึกษา

นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ดนตรีศึกษา
สอนรายวิชา : ศิลปะ ม.1- ม.6
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : วงดุริยางค์โรงเรียน , หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

About the Author