กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวศิริเดียว  วงศา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์, กศ.ม. คณิตศาสตร์
สอนรายวิชา : วิชาคณิตศาสตร์ ม.3
วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.5
วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานวิชาการ , งานวัดผล

 

นางบุหงา  วิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์,
สอนรายวิชา : วิชาคณิตศาสตร์ ม.2
วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.4
วิชาศิลปะ ม.2
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : หัวหน้างานวัดผล

 

นางสาวศรันย์พร  จอมมงคล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา :
สอนรายวิชา :
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานการเงิน,

 

นายวันเฉลิม  ระลาธิ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.คณิตศาสตร์
สอนรายวิชา : วิชาคณิตศาสตร์ ม.6
วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.6
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวพิมพิชญ์ สิริปัญญาแสง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.คณิตศาสตร์
สอนรายวิชา : วิชาคณิตศาสตร์ ม.1
วิชาคณิตศาสตร์ ม.5
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานการเงิน

 

 

 

 

About the Author