Print this หน้า

ข้อมูลโรงเรียน

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?page_id=2

บทบาทอำนาจหน้าที่

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเ …

View page »

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ก่อตั้งโดยการร่วม …

View page »

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง …

View page »

ที่ตั้งและปรัชญา

ที่ตั้งและปรัชญาโรงเรียน   ที่ตั้ง เลขที่ 139 หมู่ที่ 9 …

View page »

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

  วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธร …

View page »

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก คือ “ร …

View page »

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก คือ “อ …

View page »

ปณิธาน

ปณิธาน  ของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก คือ “ …

View page »

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา 1. นายนิเวศน์ ผลากอง ผู้ทรงคุณวุฒิ …

View page »

คติพจน์

การศึกษานำชีวิตให้รุ่งโรจน์

View page »