Print this หน้า

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก คือ
“รัชมังคลาภิเษกมหามงคล ผองชนยึดมั่นทำความดี วิถีชีวิตพอเพียง”

รัชมังคลาภิเษกมหามงคล ความหมาย โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้น ตามพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นพิธีมหามงคลที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานยิ่งกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในประวัติศาสตร์ชาติไทย นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน  พุทธศักราช 2489 ถึงวันที่ 2  กรกฏาคม  พุทธศักราช 2531  เป็นเวลา  42  ปี  23  วัน

ผองชนยึดมั่นทำความดี  ความหมาย  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มุ่งมั่นทำความดีตามรอยเบื้องยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   ในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เข้าวัดฟังธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข มีจิตสาธารณะที่เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน วัด โรงเรียน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการธนาคารขยะ โครงการธนาคารโรงเรียน และโครงการรักการอ่าน

วิถีชีวิตพอเพียง ความหมาย  การปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักอุปโภค บริโภค ในสิ่งที่จำเป็น เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงพอประมาณ ตามอัตภาพที่เหมาะสมกับตนเอง ใช้ความรู้ ความสามารถของตนที่มีอยู่จัดการกิจการต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ และเห็นคุณค่าในการอยู่ร่วมกันในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ  วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย และนักเรียนได้ดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองหารายได้ระหว่างเรียน และทำโครงการโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวัน เช่น โครงงานน้ำยาเอนกประสงค์ โครงงานน้ำหมักชีวภาพ และอื่น ๆ สำหรับด้านกสิกรรมการปลูกพืชผักไร้สารพิษ และการอนุรักษ์วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ เช่น การทำนาไม่ใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ การปลูกพืชผักสวนครัว
และการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?page_id=56