ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายบุญลือ ปาระมี ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
1 มิ.ย. 2531 – 30 พ.ย. 2533
1 ธ.ค. 2533 – 31 ต.ค. 2535
2 นายสมเจตน์ รัตนสุวรรณ อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ

1 พ.ย. 2535 – 31 ต.ค. 2537
1 พ.ย. 2537 – 14 มี.ค. 2542

3 นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ 15 มี.ค. 2542 – 3 ธ.ค. 2544
4 นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการ 11 ธ.ค. 2544 – มกราคม 2545
5 นายสุรินทร์ กันคำ ผู้อำนวยการ มกราคม 2545 – 26 มิ.ย. 2549
6 นายชัยวัฒน์ ริณพัฒน์ ผู้อำนวยการ กรกฏาคม 2549 – ธันวาคม 2553
7 นายบุญธรรม ดอกสนธิ์ ผู้อำนวยการ 12 พฤษภาคม 2554 – ปัจจุบัน