เอกสารงานอำนวยการ

ดาวน์โหลดเอกสารงานอำนวยการ

คำสั่งมอบหมายงานโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2561 —>ดาวน์โหลด

คำขอมีบัตรข้าราชการ  W|| PDF
บันทึกข้อความ-ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน W || PDF
แบบขอ ก.พ.๗ W || PDF
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ W || PDF
ใบอนุญาตใช้รถยนต์ W || PDF
ฟอร์มใบลาครูและผอ W || PDF
ฟอร์มใบลาลูกจ้างประจำ W || PDF
ประกาศ : การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   PDF