ลูกจ้างประจำ

 

นายอินถา  จันตา
ตำแหน่ง  ช่างครุภัณฑ์ 3  (ช่างปูน)
วุฒิการศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นายสมบูรณ์  พิกุล
ตำแหน่ง  ช่างครุภัณฑ์ 3 (ช่างไฟฟ้า)
วุฒิการศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นายอนุรักษ์  เทพวงค์
ตำแหน่ง  ช่างครุภัณฑ์ 3 (ช่างไฟฟ้า)
วุฒิการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

About the Author