Print this หน้า

ผู้อำนวยการพิเศษ ถาแหล่ง


นายพิเศษ ถาแหล่ง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท   สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา)

ปริญญาตรี   สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา จากสถาบันราชภัฏลำปาง
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0891927729
E-mail piset.thalang@gmail.com

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?page_id=132