ผู้อำนวยการสุชาติ ศรีธินนท์


นายสุชาติ ศรีธินนท์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท   การบริหารกาศึกษา (ศษ.บ.)  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาตรี   พลศึกษา  (ค.บ)   จากวิทยาลัยครูเชียงราย
E-mail : chat4092@gmail.com
โทร 0833253820

About the Author