ผู้อำนวยการพิเศษ ถาแหล่ง


นายพิเศษ ถาแหล่ง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท   สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา)

ปริญญาตรี   สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา จากสถาบันราชภัฏลำปาง
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0891927729

About the Author