อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก คือ “อยู่อย่างพอเพียง ตามรอยเบื้องยุคลบาท”

ความหมาย นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก ปฏิบัติตนโดยการน้อมนำพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต  หลักธรรมและการทรงงาน  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พึ่งตนเองได้ มีความประหยัด ช่วยเหลือสังคม

About the Author