นักศึกษาฝึกประสบการณ์

1. นายก่อสกุล วิลังคะ
2. นางสาวสุจิตรา สอนบุญมา
3. นางสาววรัญญา จันทร์พรมมา
4. นายชัยกาญจน์ นวลคำแหง
5. นางสาววรดา ผะก๋าคำแหล่ง
6. นายพงศกร พยัพเสียง
7. นายอาทิตย์ ราชใจผิด

About the Author