นักศึกษาฝึกประสบการณ์

1.  นายปฏิภาณ  แสนจิตร์
ตำแหน่ง  นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สอนรายวิชา : วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

2.  นางสาวทัศนีวรรณ  เวียงลอ
ตำแหน่ง นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สอนรายวิชา :  คณิตศาสตร์

3.  นางสาวศิริพร  บุญสินไทย
ตำแหน่ง  นิสิต  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สอนรายวิชา :  วิทยาศาสตร์(เคมี)

4.  นางสาวจารุมนต์  มะโนวงศ์
ตำแหน่ง  นิสิต  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สอนรายวิชา :  คณิตศาสตร์

5.  นายธนากร  จันตา
ตำแหน่ง  นิสิต  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สอนรายวิชา :  พละศึกษา

About the Author