↑ Return to บุคลากร

Print this หน้า

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูปพนธนัย อินต๊ะอ้อม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
นางสาวดนุลดา วรพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเจนวิทย์ อำมาตย์มณี
นายกิตติพงษ์ จิตเจริญกุล
ครูชำนาญการ
นางสาวอักกิศา อคิราห์กุล
นางสาวกัณฐิการ์ ริมพิสอน
ครูอัตราจ้าง

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?page_id=81