จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 12 21 33
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 12 21 33
รวม 14 42 66
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 13 19 32
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 12 22 34
รวม 25 41 66
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1x 16 16 32
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 7 15 22
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 12 14 26
รวม 35 45 80
รวม ม.ต้น 80 106 186
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  14  24 38
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 15  22  37
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 11  19  30
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 11  0 11
รวม 51 65 116
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 11 22  33
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  16 14  30
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  18 19  37
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4  17  0 17
รวม 62 55 117
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 6 21  27
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 17  18  35
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 14  20  34
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 7  3 10
รวม 44 62 106
รวมทั้งสิ้น 237 288 525

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2558

About the Author