Print this หน้า

ที่ตั้งและปรัชญา

ที่ตั้งและปรัชญาโรงเรียน
  ที่ตั้ง
เลขที่ 139 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดอนแก้ว  ตำบลห้วยซ้อ  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57140
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย
  ปรัชญาโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
“รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ
สืบสานงานพระราชดำริ”
  ปรัชญาโรงเรียน
  “ใฝ่ศึกษา  มารยาทดี  สามัคคีเด่น  เน้นกีฬา”
  คติพจน์
สิกขา  ชีวิตตัง  โรเจติ    การศึกษานำชีวิตให้รุ่งโรจน์
  สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน – เหลือง
  อักษรย่อ
 ชื่อโรงเรียน   ห.ซ.ว.
  ชื่อภาษาอังกฤษ
Huayso Wittayakhom  Ratchamangklaphisek School

 

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?page_id=58