Print this หน้า

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ก่อตั้งโดยการร่วมมือของประชาชนชาวตำบลห้วยซ้อ และตำบลศรีดอนชัย โดยทางสภาตำบลห้วยซ้อ มีกำนันแปง ตาคำ เป็นผู้นำ และมีผู้บริหาร-ครูอาจารย์จากโรงเรียนประถมศึกษาประกอบ ด้วยนายไชยยา ไชยเขียวอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแก่น และนายบุญศรี มิตกิตติ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเกี๋ยงในขณะนั้น ได้เตรียมการเรื่องที่ดินและงานเอกสารต่าง ๆ ต่อมาทางสภาตำบลและนายนิเวศ ผลากอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง ประกอบกับครูประถมศึกษาที่อาสามาช่วยสอนอีก 3 ท่านคือ นายสมคิด พอใจ , นายสมชาย ไชยเขียว และนายสมศักดิ์ ไตรโยธี ได้ร่วมกันดำเนินการต่อ และทางโรงเรียนมัธยมศึกษานั้น นายพิชิต ไชยเขียวจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคมได้มาช่วยจัดการ เตรียมการเปิดเรียนทั้งหมด วัตถุประสงค์ของการตั้งโรงเรียนใหม่ เพื่อรองรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขต ตำบลห้วยซ้อ และตำบลใกล้เคียง ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงได้ดำเนินการขอจัดตั้ง โรงเรียนต่อสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเชียงของ และได้ประสานงานกับทางคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายและ ทางสภาตำบลห้วยซ้อ ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นที่ บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 47 ไร่ 81.2 ตารางวา การก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกได้รับความช่วยเหลือจากชมรมผู้บำเพ็ญ ประโยชน์ มศว.ประสานมิตร และประชาชนในตำบลในวันที่ 31 มีนาคม 2531 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีก 30 โรงเรียน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม เป็น 1 ใน 30 โรงเรียนที่ได้รับการประกาศจัดตั้งในครั้งนั้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2531 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน มีนักเรียน จำนวน 87 คน วันที่ 1 มิถุนายน 2531 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายบุญลือ ปาระมี ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ มาเป็นผู้บริหารโรงเรียน และขอข้าราชการครูสังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอเชียงของ จำนวน 3 คน มาช่วยราชการที่โรงเรียนวันที่ 31 สิงหาคม 2531 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งมี 30 โรงเรียน ทั่วประเทศ ให้ใช้คำว่า “รัชมังคลาภิเษก” ต่อท้ายชื่อโรงเรียนเดิม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี รัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในราชวงศ์จักรี ดังนั้น โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?page_id=47