ลูกจ้างชัวคราว

นายจรัญ แก้วบังวัน
ลูกจ้างชั่วคราว
นางวรารัตน์ หล้าสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
นายจักรพันธ์ หล้าสุข
ลูกจ้างชั่วคราว