ดาวน์โหลดเอกสาร KRS ARS

ดาวน์โหลดเอกสาร KRS ARS

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (KRS)   ดาวน์โหลด

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ARS)   ดาวน์โหลด

About the Author