กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางหทัยชนก ถาแหล่ง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
สอนรายวิชา : วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานวิชาการ

 

นายปฐม  สมศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา : ค.บ. อุตสาหกรรมศิบป์
สอนรายวิชา : วิชาการงาน ม.3
วิชาการงานเพิ่มเติม ม. 3 – ม.6
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานกิจการนักเรียน  งานอาคารสถานที่,

 

นางสาววราพร บุญมี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา : คศ.บ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สอนรายวิชา : วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานพัสดุ

 

นายวิชัย  อุ่นมหาวรรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.เกษตรกรรม
สอนรายวิชา : วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม)
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นายสง่า  วิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา : วท.บ.พืชศาสตร์ (พืชไร่)
สอนรายวิชา : วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป , หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

 

นางสาวกณิการ์  ปัญญาอิ่นแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สอนรายวิชา : วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.2
วิชางานกราฟิกและการนำเสนอข้อมูล  ม.3
วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.4
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานทะเบียน , งาน ICT

 

นายพิบูลย์ แสงทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
สอนรายวิชา : วิชาการออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ม.5
วิชาการเขียนโปรแกรม ม.6
โครงงาน ม.5
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย :งานสารสนเทศ , แผนงาน

About the Author