Print this หน้า

ทำเนียบผู้บริหาร

นายบุญลือ ปาระมี
ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่

ระยะดำรงตำแหน่ง
1 มิ.ย. 2531 – 30 พ.ย. 2533
1 ธ.ค. 2533 – 31 ต.ค. 2535

นายสมเจตน์ รัตนสุวรรณ
อาจารย์ใหญ่ , ผู้อำนวยการ

ระยะดำรงตำแหน่ง
1 พ.ย. 2535 – 31 ต.ค. 2537
1 พ.ย. 2537 – 14 มี.ค. 2542

นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์
ผู้อำนวยการ

ระยะดำรงตำแหน่ง 
15 มี.ค. 2542 – 3 ธ.ค. 2544

นายวรทัศน์ บุญโคตร
ผู้อำนวยการ

ระยะดำรงตำแหน่ง 
11 ธ.ค. 2544 – มกราคม 2545

นายสุรินทร์ กันคำ
ผู้อำนวยการ

ระยะดำรงตำแหน่ง 
มกราคม 2545 – 26 มิ.ย. 2549

นายชัยวัฒน์ ริณพัฒน์
ผู้อำนวยการ

ระยะดำรงตำแหน่ง
กรกฏาคม 2549 – ธันวาคม 2553

นายบุญธรรม ดอกสนธิ์
ผู้อำนวยการ

ระยะดำรงตำแหน่ง 
12 พฤษภาคม 2554 – 2558

นายสุชาติ ศรีธินนท์
ผู้อำนวยการ

ระยะดำรงตำแหน่ง 
4 ธันวาคม 2558 – 2563

นายพิเศษ ถาแหล่ง
ผู้อำนวยการ

ระยะดำรงตำแหน่ง 
5 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายบุญลือ ปาระมี

ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่

1 มิ.ย. 2531 – 30 พ.ย. 2533
1 ธ.ค. 2533 – 31 ต.ค. 2535

2

นายสมเจตน์ รัตนสุวรรณ

อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ

1 พ.ย. 2535 – 31 ต.ค. 2537
1 พ.ย. 2537 – 14 มี.ค. 2542

3

นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์

ผู้อำนวยการ

15 มี.ค. 2542 – 3 ธ.ค. 2544

4

นายวรทัศน์ บุญโคตร

ผู้อำนวยการ

11 ธ.ค. 2544 – มกราคม 2545

5

นายสุรินทร์ กันคำ

ผู้อำนวยการ

มกราคม 2545 – 26 มิ.ย. 2549

6

นายชัยวัฒน์   ริณพัฒน์

ผู้อำนวยการ

กรกฏาคม 2549 – ธันวาคม 2553

7

นายบุญธรรม  ดอกสนธิ์

ผู้อำนวยการ

12 พฤษภาคม 2554 – 2558

8

นายสุชาติ ศรีธินนท์

ผู้อำนวยการ

4 ธันวาคม 2558 – 2563

9

นายพิเศษ ถาแหล่ง

ผู้อำนวยการ

5 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?page_id=378