↑ Return to บุคลากร

Print this หน้า

ฝ่ายบริหาร

นายพิเศษ ถาแหล่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพิเศษ ถาแหล่ง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท   สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา)

ปริญญาตรี   สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา จากสถาบันราชภัฏลำปาง
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0891927729
e-mail:  piset.thalang@gmail.com

นายศุภชัย อุ่นแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โทร 0869543633
E-mail  supachai@hsw.ac.th

นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ 
โทร 0810251997
E-mail kasetsin09@gmail.com

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?page_id=76

ผู้อำนวยการพิเศษ ถาแหล่ง

นายพิเศษ ถาแหล่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วุฒิการศึก …

View page »