เอกสารงานแผนงานและงบประมาณ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแผนงาน/งานการเงิน

เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มงานแผน

ปีการศึกษา แผนปฏิบัติการ รายงานการประเมิน
ตนเองSAR
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ปี57
ปี58
ปี59
ปี60
ปี61  
ปี62
ปี63
ปี63 แก้ไข

เอกสารดาวน์โหลด


Plan01  แบบอนุมัติใช้เงินตามงานแผนงาน แบบขออนุมัติใช้เงินที่ไม่ระบุในแผน แบบ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการวัสดุในแผนฯ และขออนุมัติใช้เงินตามแผน
ดาวน์โหลด—-> .doc || .pdf  หมายเหตุ  พิมพ์ลงบนกระดาษ A4  (หน้า-หลัง)
Plan02  แบบฟอร์มการรายงานโครงการหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด—>  .doc  || .pdf
Plan03  รายงานการประเมินตนเอง แบบสั้น ดาวน์โหลด—-> การประเมินตนเองแบบสั้นสำหรับครู60
Plan04 รายงานการประเมินตนเอง 60 (Sar59แบบยาว) ดาวน์โหลด—-> SAR60
Plan05 บันทึกข้อความรายงานการประเมินตนเอง ดาวน์โหลด—-> แบบบันทึก

About the Author