เอกสารงานแผนงานและงบประมาณ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแผนงาน/งานการเงิน

เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มงานแผน

ปีการศึกษา แผนปฏิบัติการ รายงานการประเมิน
ตนเองSAR
ปี57
ปี58
ปี59
ปี60
ปี61  
ปี62

เอกสารดาวน์โหลด


Plan01 แบบฟอร์มการรายงานโครงการหรือกิจกรรม ดาวน์โหลด—-> ตัวอย่างการรายงานโครงการหรือกิจกรรม
Plan02 แบบอนุมัติใช้เงินตามงานแผนงาน แบบขออนุมัติใช้เงินที่ไม่ระบุในแผน แบบ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการวัสดุในแผนฯ และขออนุมัติใช้เงินตามแผน
ดาวน์โหลด—>   PlanA01 หมายเหตุ  พิมพ์ลงบนกระดาษ A4  (หน้า-หลัง)
Plan03  รายงานการประเมินตนเอง แบบสั้น ดาวน์โหลด—-> การประเมินตนเองแบบสั้นสำหรับครู60
Plan04 รายงานการประเมินตนเอง 60 (Sar59แบบยาว) ดาวน์โหลด—-> SAR60
Plan05 บันทึกข้อความรายงานการประเมินตนเอง ดาวน์โหลด—-> แบบบันทึก

About the Author