↑ Return to บุคลากร

Print this หน้า

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเสาวลักษณ์ ตอโนนสูง
ครู / หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางหทัยชนก ถาแหล่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิบูลย์ แสงทอง
ครูชำนาญการ
นายกีรติ ทะเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ จันทร์ลา
ครูชำนาญการ
นายจีรศักดิ์ คำนิล
พนักงานราชการ
นางสาวกนกวรรณ ปันติ
ครูอัตราจ้าง

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?page_id=104