กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  นางสาวพรรณภา ชิมโพธิ์ครัง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา
สอนรายวิชา : วิชาสังคมศึกษา 3 สาระภูมิศาสตร์ ม.5
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานกิจการนักเรียน  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ

2.  นายภูริสนันท์  แก้วประภา  (ช่วยราชการ)
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา :
สอนรายวิชา :วิชาสังคมศึกษา
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานกิจการนักเรียน

3. นางสาวอภิรดา  ผ้าเจริญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา :
สอนรายวิชา :วิชาสังคมศึกษา
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานแนะแนว

4.นายณัฐชัย ฐานะราช
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา :
สอนรายวิชา :วิชาสังคมศึกษา
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานพัสดุ

 

 

 

About the Author