กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพรรณภา ชิมโพธิ์ครัง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา
สอนรายวิชา : วิชาสังคมศึกษา 3 สาระภูมิศาสตร์ ม.5
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานกิจการนักเรียน  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ

นายภูริสนันท์  แก้วประภา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา :
สอนรายวิชา :วิชาสังคมศึกษา
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานกิจการนักเรียน

นางสาวอภิรดา  ผ้าเจริญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา :
สอนรายวิชา :วิชาสังคมศึกษา
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานแนะแนว

 

 

 

About the Author