ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพนื้ฐาน พทุธศกัราช 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  –>  การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     –> คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   –> ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   –> ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  –> วิทยาศาสตร๋
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  –> ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  –>  สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   –> สุขศึกษา

About the Author