เอกสารงานการเงิน

ดาวน์โหลดเอกสารการเงินโรงเรียน
ตัวอย่างการเขียนขออนุมัติเบิกเงินไปราชการ Example  คลิก
01. แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและแบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
02. แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินพัฒนาโรงเรียน

 

About the Author