บุคลากรในโรงเรียน

จำนวนบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่ม รวม ชาย หญิง
ผู้อำนวยการ 1 1 0
รองผู้อำนวยการ 0 0 0
ครู 27 10 17
พนักงานราชการ 4 2 2
อัตราจ้าง 2 0 2
สนับสนุนการสอน 1 0 1
ลูกจ้างประจำ 2 2 0
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 1
รวมทั้งสิ้น 39 16 23

14/08/63

 

About the Author