บุคลากรในโรงเรียน

จำนวนบุคลากรปีการศึกษา 2558

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการ

1

1

รองผู้อำนวยการ

2

2

ครู

11

17

28

พนักงานราชการ

2

1

3

ครูอัตราจ้าง

1

2

3

สนับสนุนการสอน

2

2

ลูกจ้างประจำ

3

3

ลูกจ้างชั่วคราว

4

4

รวม

24

22

46

ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2559
หมายเหตุ ยังมิได้นับ ครูช่วยราชการ คือ  ครูบุญศรี แก้วดำ
และครูแสงพลอย  อุตส่าห์

About the Author