«

»

ธ.ค. 13

Print this เรื่อง

ประกาศ:รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน  

                ด้วยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก ดังนี้
1. ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง
           ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน
เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ  ซึ่งอาจเป็นงานในภารกิจหลัก
ภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุน  หรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

 อัตราว่าง              จำนวน  1   อัตรา
ค่าตอบแทน
           เดือนละ   6,000   บาท

2.      คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

2.1  คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย
(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน    ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8)  ในวันทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก    ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม – 25  ธันวาคม   2562   เว้นวันหยุดราชการ   (สำนักงานธุรการ )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2183