Category Archive: กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

มิ.ย. 02

ร่วมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

  ๑-๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนา …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2614

พ.ค. 17

ดูคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 2ุ6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2524

มี.ค. 31

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมฯ 64

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2471

ก.พ. 15

แบบประเมินกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

แบบประเมินกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2015

ก.พ. 15

แบบประเมินเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2012

Older posts «

» Newer posts