«

»

พ.ค. 17

Print this เรื่อง

ดูคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 2ุ6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1 ภาษาไทย ครูธารทิพย์  ศรีพิชัย 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 สุขศึกษา ครูพัชราภรณ์  ปาระมี 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 วิทยาคำนวณ ครูกณิการ์  ปัญญาอิ่นแก้ว 9.00 น.-11.00 น. ตอนที่1//ตอนที่2
ม.2 การงานอาชีพ ครูวิชัย  อุ่นมหาวรรณ์ 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 วิทยาศาสตร์ ครูทัศนีย์  จันทร์ลา 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 สังคมศึกษา ครูพรรณนภา ชิมโพธิ์ครัง 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 วิทยาการคำนวณ ครูหทัยขนก  ถาแหล่ง 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 การงานอาชีพ ครูครูสง่า  วิชา 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 วิทยาการคำนวณ ครูพิบูลย์  แสงทอง 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 ฟิสิกส์ ครูจีระศักดิ์  คำนิล 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 คณิตศาสตร์ ครูธัญญา หวังสินสุจริต 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 เคมี ครูกีรติ  ทะเย็น 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 2ุ7พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 2ุ8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1 วิทยาศาสตร์ ครูเสาลักษณ์ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 การงานอาชีพ ครูวิชัย 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 ภาษาอังกฤษ ครูกรณิการ์ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 สังคมศึกษา ครูอุดม 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 คณิตศาสตร์ ครูศิริเดียว 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 การงานอาชีพ ครูปวันรัตน์ 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 วิทยาศาสตร์ ครูจีรศักดิ์ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 สังคมศึกษา ครูพรรณนภา 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 ภาษาอังกฤษ ครูดนุลดา 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 สุขศึกษา ครูวราพร 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 วิทยาการคำนวณ ครูพิบูลย์ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 การงานอาชีพ ครูสง่า 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1  คณิตศาสตร์ ครูชีวณัน ธรรมแสง 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1  วิทยาการคำนวณ  ครูกณิการ์ 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2  ภาษาไทย  ครูณัฐกานต์ 9.00 น.-11.00 น. ตอนที่1//ตอนที่2
ม.2  สุขศึกษา  ครูสาโรจน์ 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3  วิทยาการคำนวณ  ครูหทัยชนก 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3  ศิลปะ  ครูชัยพฤษ 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4  ฟิสิกส์  ครูจีรศักดิ์ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4  ชีววิทยา  ครูเสาวลักษณ์ 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5  เคมี  ครูกีรติ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5  สังคมศึกษา  ครูณัฐชัย 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6  ชีววิทยา ครูเสาวลักษณ์ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6  สุขศึกษา  ครูวราพร 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1  ภาษาไทย ครูธารทิพย์ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1  สุขศึกษา ครูพัชราภรณ์ 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2  คณิตศาสตร์  ครูบุหงา 9.00 น.-11.00 น. ตอนที่1//ตอนที่2
ม.2  การงานอาชีพ  ครูวิชัย 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3  ภาษาไทย  ครูแสงพลอย 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3  สังคมศึกษา  ครูพรรณภา 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4  ภาษาไทย  ครูอัษฎาพงศ์ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4  สุขศึกษา  ครูกณิการ์ 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5  ชีววิทยา  ครูเสาลักษณ์ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5  ศิลปะ  ครูชัยพฤษ 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6  ภาษาอังกฤษ  ครูปพนธนัย 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 เคมี  ครูกีรติ 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1  ภาษาอังกฤษ ครูปพนธนัย 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1  สังคมศึกษา ครูอุดม 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2  วิทยาการคำนวณ  ครูกณิการ์ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2  ศิลปะ  ครูชัยพฤษ 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3  วิทยาศาสตร์ ครูทัศนี 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3  สุขศึกษา  ครูพัชราภรณ์ 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4  ภาษาอังกฤษ  ครูกัณฐิการ์ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4  สังคมศึกษา  ครูณัฐชัย 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5  คณิตศาสตร์  ครูธัญญา 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5  การงานอาชีพ  ครูสง่า 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6  ฟิสิกส์  ครูจีรศักดิ์ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6  สังคมศึกษา  ครูอภิรดา 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

ระยะการเรียนออนไลน์ระยะที่ 2  1-12 มิถุนายน 2564

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4  วิทยาการคำนวณ  นางหทัยชนก ถาแหล่ง 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1  คณิตศาสตร์ นายชีวณัน ธรรมแสง 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5  ภาษาอังกฤษ  นางสาวดนุลดา วรพัฒน์ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3  ภาษาอังกฤษ  นางสาวดนุลดา วรพัฒน์ 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4  วิทยาศาสตร์กายภาพ  นายจีระศักดิ์ คำนิล 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3  คณิตศาสตร์  ครูศิริเดียว วงศา 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4  ฟิสิกส์ นายจีระศักดิ์ คำนิล 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5  สังคมศึกษา  นายณัฐชัย ฐานะราช 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6  วิทยาการคำนวณ  นายพิบูลย์  แสงทอง 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2  ภาษาอังกฤษ นางสาวกรณิการ์ สียา 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3  วิทยาการคำนวณ  นางหทัยชนก ถาแหล่ง 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5  ฟิสิกส์ ครูจีระศักดิ์ คำนิล 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1  คณิตศาสตร์  ครูชีวณัน ธรรมแสง 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3  คณิตศาสตร์  ครูศิริเดียว วงศา 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4  สังคมศึกษา นายณัฐชัย ฐานะราช 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5  วิทยาการคำนวณ นายพิบูลย์ แสงทอง 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5  ฟิสิกส์ นายจีระศักดิ์ คำนิล 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2  ภาษาอังกฤษ ครูกรณิการ์ สียา 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4  วิทยาศาสตร์กายภาพ นายจีระศักดิ์ คำนิล 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6  วิทยาการคำนวณ นายพิบูลย์  แสงทอง 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 ภาษาอังกฤษ ครูกรณิการ์ สียา 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4  ฟิสิกส์  นายจีรศักดิ์ คำนิล 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1  คณิตศาสตร์ ครูชีวนันท์ ธรรมแสง 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5  ฟิสิกส์ ครูจีระศักดิ์ คำนิล 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระดับชั้น วิชา ครูผู้สอน ช่วงเวลา ชมคลิปย้อนหลัง
ม.1 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.1 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.2 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.3 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.4  วิทยาศาสตร์กายภาพ ครูจีระศักดิ์ คำนิล 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลั
ม.4 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.5  วิทยาการคำนวณ ครูพิบูลย์  แสงทอง 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลั
ม.6 9.00 น.-11.00 น. คลิกดูย้อนหลัง
ม.6 14.00น.-15.30 น. คลิกดูย้อนหลัง

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2524