ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
0

คู่มือนักเรียนปีการศึกษา 2563

ช่องทางดาวน์โหลดคู่มือนักเรียน
สามารถกดดาวน์โหลดคู่มือนักเรียนได้โดยกดเมนูด้านบน  ดาวน์โหลด > เอกสารงานกิจการนักเรียน > คู่มือนักเรียนปีการศึกษา 2563

หรือกดที่นี่ 

0

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
จากเดิมเป็นวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

0

กำหนดการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

29 มิถุนายน 2563 : ประชุมนักเรียนบ้านพัก/ผู้ปกครองนักเรียนบ้านพัก(สำหรับนักเรียนพักนอนเท่านั้น)
: ประชุมรถรับส่งนักเรียน
1 กรกฎาคม 2563 : เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนเติ่มเรียนตามตารางเรียน
2 กรกฎาคม 2563 :ลงทะเบียนสอบแก้ตัว (กรณีพิเศษ)
: ลงทะเบียนวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ระดับม.ต้น
8 กรกฎาคม 2563 : ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้น ม.ต้น ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 9.00น.
: ลงทะเบียนชุมนุมนักเรียน
9 กรกฎาคม 2563 : ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 9.00น.
8-17 กรกฎาคม 2563 : นักเรียนชั้น ม.4 ยื่นคำร้องย้ายแผนการเรียน

 

0

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม  คลิก

0

กำหนดการประชุมนักเรียนบ้านพัก

0

กำหนดการรับสมุดและหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/63

0

เรียนครบตามหลักสูตรแน่นอน เรียนผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทุกท่าน

0

กำหนดการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ปฏิทินปฎิบัติงาน2563

0

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีและคอมพิวเตอร์

ด้วยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย  ประสงค์จะรับ สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก คอมพิวเตอร์ และ ครูผู้สอน เอกดนตรี เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก ดังนี้
1.  ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก 
ชื่อตำแหน่ง      1.ครูผู้สอน วิชาเอก คอมพิวเตอร์   จำนวน  1 อัตรา
2.ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี              จำนวน  1 อัตรา
(ผู้มีความรู้ด้านดุริยางค์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน
(1)  เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ  ซึ่งอาจเป็นงานในภารกิจหลัก        ภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุน  หรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล  หรือ
(2)  เป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ขั้นต่ำวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป (ตรงตามวิชาเอก)
อัตราว่าง         จำนวน  2   อัตรา       ค่าตอบแทน     เดือนละ   7,000   บาท

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร-ครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีคอม

0

ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ เร็วถึงใจกด ลิ้ง FB :ประชาสัมพันธ์:โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก -HSW 2020

 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  -พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  -พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
  -พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
  -พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  -พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  -พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
  -พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
  -พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตามมาตร 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
  -กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัตร หลักเกณฑ์ วิํธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
  ดาวน์โหลด ==>คลิก<==