ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
0

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประกาศเลื่อนสอบ เลื่อนรายงานตัว เลื่อนมอบตัว

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประกาศ เลื่อนการสอบทดสอบความรู้นักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 เลื่อนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 1/2563  ออกไปอย่างไม่มีกำหนด   รายละเอียดดังนี้

คลิกที่เอกสารด้านบนนี้เพื่อดูแบบขยาย

0

รับสมัครนักเรียนใหม่ในระบบออนไลน์

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รับสมัครนักเรียนใหม่ในระบบออนไลน์  เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
เป็นต้นไป

  สมัครนักเรียนระบบออนไลน์คลิก

0

ปฎิทินงานวิชาการ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

0

เสื้อวิ่งมินิมาราธอน HSW Run2020


คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

เสื้อวิ่งมินิมาราธอน  HSW 2020

รายละเอียดการวิ่ง
#ประเภทFUN RUN  5 กม.
ฟันรัน แบ่งเป็น
1)นักเรียนอายุไม่เกิน12ปี
2)นักเรียนอายุไม่เกิน 15 ปี
3) นักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี 3 รุ่นนี้ 300.-
4) ประชาชนท้่วไป 399.-
หมายเหตุ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือลงทะเบียนหน้างาน  ณ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา  วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา  05.30 น.
MINI MARATHON 10 กม. 
 
มินิมาราธอน แบ่งเป็น
1) VIP 1,000.-
2) อายุไม่เกิน 15 ปี
3) อายุไม่เกิน 30 ปี
4) อายุไม่เกิน 45 ปี
5) อายุ 55 ปีขึ้นไป รุ่น2-5 ราคา 399.-
หมายเหตุ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือลงทะเบียนหน้างาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 05.30 น.
สำหรับผู้ทีลงทะเบียนรับเสื้อแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก
0

ประกาศ:รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน  

                ด้วยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก ดังนี้
1. ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง
           ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน
เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ  ซึ่งอาจเป็นงานในภารกิจหลัก
ภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุน  หรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

 อัตราว่าง              จำนวน  1   อัตรา
ค่าตอบแทน
           เดือนละ   6,000   บาท

2.      คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

2.1  คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย
(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน    ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8)  ในวันทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก    ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม – 25  ธันวาคม   2562   เว้นวันหยุดราชการ   (สำนักงานธุรการ )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

0

HSW RUN 2020

คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ
รายละเอียดการวิ่ง
#ประเภทFUN RUN  5 กม.
ฟันรัน แบ่งเป็น
1)นักเรียนอายุไม่เกิน12ปี
2)นักเรียนอายุไม่เกิน 15 ปี
3) นักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี 3 รุ่นนี้ 300.-
4) ประชาชนท้่วไป 399.-
หมายเหตุ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือลงทะเบียนหน้างาน  ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา  05.30 น.
MINI MARATHON 10 กม. 
 
มินิมาราธอน แบ่งเป็น
1) VIP 1,000.-
2) อายุไม่เกิน 15 ปี
3) อายุไม่เกิน 30 ปี
4) อายุไม่เกิน 45 ปี
5) อายุ 55 ปีขึ้นไป รุ่น2-5 ราคา 399.-
หมายเหตุ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือลงทะเบียนหน้างาน ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 05.30 น.
สำหรับผู้ทีลงทะเบียนรับเสื้อแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก
0

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา อิงโขงเกมส์

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    

เหรียญทอง     เงิน ทองแดง รวม
16 คลิก 7 คลิก 7 คลิก 30

 

0

ผลงานรางวัลจากสมาคมวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนของภาค


ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  นำโดย ครูวรางค์จนา เนตรธิยา ครูกีรติ ทะเย็น  พา นักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานระดับประเทศ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ผลการแข่งขันได้รางวัลเหรียญทองแดง จาก 12 ทีมที่เป็นตัวแทนของภาคทั่วประเทศ

 

0

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ขอความอนุเคราะห์ให้แผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ จากข้อมูลดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด—->  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

0

สรุปการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่

    การแข่งขันแยกตามกิจกรรม  https://north69.sillapa.net/sm-cri36/modules/report/report_school_result.php?id=74
สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) https://north69.sillapa.net/sm-cri36/?name=report&file=show_medal_rank_no_special

  • ความเคลื่อนไหว โรงเรียนกลุ่ม สพม. 36