ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

-พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
-พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
-พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
-พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
-พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
-พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
-พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
-พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตามมาตร 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
-กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัตร หลักเกณฑ์ วิํธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
ดาวน์โหลด ==>คลิก<==

ระบบภายในภายนอกโรงเรียน