ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
0

ขอแสดงความยินดีครูนักเรียนรายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยซ้อวิยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับประเทศ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แล ะเทคโนโลยีระดับชาติ ปี 2563 วันที่ 19-21 พ.ย. 2563 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ผลปรากฎว่าทางโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ  รายชื่อนักเรียน 3 คน ได้แก่ นายวรากร ธรรมวงค์ นายรัชชานนท์ เมธีสิทธิกุล และนางสาวณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงาน จำนวน 2 คน  ได้แก่ นายกีรติ ทะเย็น และนางทัศนีย์ จันทร์ลา

 

0

แสดงความยินดีการแข่งขันวงดนตรีสตริงคอมโบ

การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริงคอมโบ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี Chiangrai Band Music Challenge 2 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงราย ได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย และ ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีครูชัยพฤษ ทุกขนิโรธ และครูเสาวลักษณ์ ตอโนนสูง เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุม

0

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2564
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตราเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลด

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ดังรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลด

0

คู่มือนักเรียนปีการศึกษา 2563

ช่องทางดาวน์โหลดคู่มือนักเรียน
สามารถกดดาวน์โหลดคู่มือนักเรียนได้โดยกดเมนูด้านบน  ดาวน์โหลด > เอกสารงานกิจการนักเรียน > คู่มือนักเรียนปีการศึกษา 2563

หรือกดที่นี่ 

0

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
จากเดิมเป็นวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

0

กำหนดการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

29 มิถุนายน 2563 : ประชุมนักเรียนบ้านพัก/ผู้ปกครองนักเรียนบ้านพัก(สำหรับนักเรียนพักนอนเท่านั้น)
: ประชุมรถรับส่งนักเรียน
1 กรกฎาคม 2563 : เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนเติ่มเรียนตามตารางเรียน
2 กรกฎาคม 2563 :ลงทะเบียนสอบแก้ตัว (กรณีพิเศษ)
: ลงทะเบียนวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ระดับม.ต้น
8 กรกฎาคม 2563 : ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้น ม.ต้น ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 9.00น.
: ลงทะเบียนชุมนุมนักเรียน
9 กรกฎาคม 2563 : ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 9.00น.
8-17 กรกฎาคม 2563 : นักเรียนชั้น ม.4 ยื่นคำร้องย้ายแผนการเรียน

 

0

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม  คลิก

0

กำหนดการประชุมนักเรียนบ้านพัก

0

กำหนดการรับสมุดและหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/63

 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  -พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  -พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
  -พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
  -พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  -พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  -พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
  -พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
  -พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตามมาตร 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
  -กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัตร หลักเกณฑ์ วิํธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
  ดาวน์โหลด ==>คลิก<==