ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
0

เรียนครบตามหลักสูตรแน่นอน เรียนผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทุกท่าน

0

กำหนดการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ปฏิทินปฎิบัติงาน2563

0

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีและคอมพิวเตอร์

ด้วยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย  ประสงค์จะรับ สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก คอมพิวเตอร์ และ ครูผู้สอน เอกดนตรี เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก ดังนี้
1.  ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก 
ชื่อตำแหน่ง      1.ครูผู้สอน วิชาเอก คอมพิวเตอร์   จำนวน  1 อัตรา
2.ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี              จำนวน  1 อัตรา
(ผู้มีความรู้ด้านดุริยางค์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน
(1)  เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ  ซึ่งอาจเป็นงานในภารกิจหลัก        ภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุน  หรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล  หรือ
(2)  เป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ขั้นต่ำวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป (ตรงตามวิชาเอก)
อัตราว่าง         จำนวน  2   อัตรา       ค่าตอบแทน     เดือนละ   7,000   บาท

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร-ครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีคอม

0

ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ เร็วถึงใจกด ลิ้ง FB :ประชาสัมพันธ์:โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก -HSW 2020

0

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563


ดาวน์โหลดคลิก
สามารถดาวน์โหลดผ่านลิ้งด้านบนนี้  หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านระบบดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงานและงบประมาณ ที่เมนูดาวน์โหลด

0

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประกาศเลื่อนสอบ เลื่อนรายงานตัว เลื่อนมอบตัว

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประกาศ เลื่อนการสอบทดสอบความรู้นักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 เลื่อนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 1/2563  ออกไปอย่างไม่มีกำหนด   รายละเอียดดังนี้

คลิกที่เอกสารด้านบนนี้เพื่อดูแบบขยาย

0

รับสมัครนักเรียนใหม่ในระบบออนไลน์

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รับสมัครนักเรียนใหม่ในระบบออนไลน์  เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
เป็นต้นไป

  สมัครนักเรียนระบบออนไลน์คลิก

0

ปฎิทินงานวิชาการ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

0

เสื้อวิ่งมินิมาราธอน HSW Run2020


คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

เสื้อวิ่งมินิมาราธอน  HSW 2020

รายละเอียดการวิ่ง
#ประเภทFUN RUN  5 กม.
ฟันรัน แบ่งเป็น
1)นักเรียนอายุไม่เกิน12ปี
2)นักเรียนอายุไม่เกิน 15 ปี
3) นักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี 3 รุ่นนี้ 300.-
4) ประชาชนท้่วไป 399.-
หมายเหตุ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือลงทะเบียนหน้างาน  ณ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา  วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา  05.30 น.
MINI MARATHON 10 กม. 
 
มินิมาราธอน แบ่งเป็น
1) VIP 1,000.-
2) อายุไม่เกิน 15 ปี
3) อายุไม่เกิน 30 ปี
4) อายุไม่เกิน 45 ปี
5) อายุ 55 ปีขึ้นไป รุ่น2-5 ราคา 399.-
หมายเหตุ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือลงทะเบียนหน้างาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 05.30 น.
สำหรับผู้ทีลงทะเบียนรับเสื้อแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก
0

ประกาศ:รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน  

                ด้วยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก ดังนี้
1. ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง
           ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน
เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ  ซึ่งอาจเป็นงานในภารกิจหลัก
ภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุน  หรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

 อัตราว่าง              จำนวน  1   อัตรา
ค่าตอบแทน
           เดือนละ   6,000   บาท

2.      คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

2.1  คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย
(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน    ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8)  ในวันทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก    ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม – 25  ธันวาคม   2562   เว้นวันหยุดราชการ   (สำนักงานธุรการ )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

  • ความเคลื่อนไหว โรงเรียนกลุ่ม สพม. 36