Category Archive: Download

บันทึกข้อความ สื่อ วอลเปเปอร์ รายละเอียดโรงเรียน หนังสือ / บันทึกข้อความ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานแผนและนโยบาย งานการเงินพัสดุ งานบริหารทั่วไป งานอำนวยการ

ก.ค. 18

คู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันของสถานศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

คู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันของสถานศึกษา …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2655

พ.ค. 01

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดคลิก สามารถดาวน์โหลดผ่านลิ้งด้านบนนี้  หรือสาม …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2232