»

พ.ค. 18

Print this เรื่อง

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม ฯ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการชี้แจงการปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ แนวทางการจัดการกิจกรรมของทางโรงเรียน รู้จักปรับตัวเกี่ยวกับเพื่อน สถานที่ ระบบการเรียน ขณะที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมโดยฝ่ายกิจการนักเรียน งาน ICT ….ภาพ/ข่าว…

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1