ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ

ด้วยสมเด็จพระเจ้า่อยู่หัว  พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ตลอดจน ประชาชนทุกหมู่เหล่า  และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็๋จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์  เรียบร้อย  และสมพระเกียติยิ่ง

   

             ทางโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอใช้ช่องทางนี้ในการประชาสัมธ์พันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อไป

About ผู้ดูแลระบบ